Serwis

Ogólne warunki gwarancji

Podmiotem odpowiedzialnym za zakupiony produkt MIRAcle jest firma Brawo Sp.J. zwana dalej gwarantem. Gwarancja jest udzielona na warunkach określonych poniżej.

 1. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty umieszczonej na dowodzie zakupu oraz karcie gwarancyjnej. Na akumulatory udzielana jest sześciomiesięczna gwarancja.
 2. Wady fizyczne produktu powstałe wyłącznie z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, wolny od wad, w przypadku, gdy:
  1. W okresie gwarancji dokonano trzech napraw wymagających wymiany podzespołów, a produkt nadal wykazuje wady.
  2. Serwis stwierdził na piśmie, że wada jest niemożliwa do usunięcia.
 4. Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest:
  1. Dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym zabezpieczającym urządzenie w czasie transportu.
  2. Dołączenie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.
  3. Przedstawienie dowodu zakupu.
 5. Gwarancją nie są objęte:
  1. Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady.
  2. Uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu.
  3. Uszkodzenia spowodowane przez: zalanie cieczą, zawilgotnienie, zbyt wysoką lub niską temperaturę, wyładowania atmosferyczne, działanie czynników chemicznych.
  4. Uszkodzenia powstałe w wyniku przeróbek, samowolnych napraw, zmian w oprogramowaniu dokonanych przez Kupującego lub osoby nieupoważnione.
  5. Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia takie jak: zarysowania, zabrudzenia, otarcia, wytarcia napisów, lakieru itp.
 6. Termin naprawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych, takich jak klęski żywiołowe, niepokoje społeczne, oraz w przypadku konieczności wysłania produktu do serwisu za granicę.
 7. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży.

Zgłoszenia napraw należy składać:

 • za pośrednictwem strony miracle.org.pl
 • w siedzibie firmy Brawo Sp.J. 90-434 Łódź ul. Piotrkowska 145
 • telefonicznie 42636388

Problem z zawiasem

Procedura postępowania - opis, zdjęcia oraz prezentacja wideo.

Problem z zawiasem

Procedura postępowania - opis, zdjęcia oraz prezentacja wideo.

Problem z zawiasem

Procedura postępowania - opis, zdjęcia oraz prezentacja wideo.

Problem z zawiasem

Procedura postępowania - opis, zdjęcia oraz prezentacja wideo.

Problem z zawiasem

Procedura postępowania - opis, zdjęcia oraz prezentacja wideo.

Skip to content